Konkurs: Dezydery Chłapowski – życie i dzieło

Konkurs: Dezydery Chłapowski – życie i dzieło

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu ”Dezydery Chłapowski – życie i dzieło”.

HARMONOGRAM

15 marca 2024 – 30 kwietnia 2024 – przeprowadzenie eliminacji szkolnych, sporządzenie listy osób zakwalifikowanych oraz jej przesłanie do organizatorów
1 maja – 10 maja 2024 – przekazanie przez organizatorów informacji o zakwalifikowaniu do udziału w etapie finałowym
27 maja 2024 – etap finałowy w pałacu w Kopaszewie

Regulamin konkursu

EDYCJA 2024

I. ORGANIZATORZY:

Organizatorami konkursu są Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego i Fundacja „Bonum adipisci” – Dążyć do dobra.

II. CEL I PRZEDMIOT KONKURSU:

 1. Celem konkursu jest popularyzacja postaci generała Dezyderego Chłapowskiego. Przedmiotem konkursu są wiadomości na temat życia i dokonań Generała, jego rodziny oraz wiedza o jego czasach.

 2. Drugim obszarem konkursu jest działalność wielkopolskich organiczników jak i idea pracy organicznej. Jako cezurę czasową przyjmujemy zakres 1800–1939, natomiast jako obszar geograficzny – Wielkopolską w jej historycznych granicach.

 3. Trzecim obszarem konkursu jest uwzględnienie roli i znaczenia agroekologii, zwłaszcza w kontekście Parku Krajobrazowego im. D. Chłapowskiego. 

III. UCZESTNICY KONKURSU:

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VIII) z terenu województwa wielkopolskiego. Każda ze szkół może zgłosić do konkursu trzech uczestników. Do 10 maja 2024 prosimy o nadsyłanie roku imiennych zgłoszeń na adres mailowy Fundacji (bonumadipisci@gmail.com). W konkursie nie mogą brać udziału laureaci jego poprzednich edycji [osoby, które zajęły miejsca od 1 do 3].

IV. CZAS I MIEJSCE:

 1. Pierwszy etap – szkolny – w terminie ustalonym przez szkołę. Protokół z przebiegu etapu szkolnego (protokół – etap szkolny należy przesłać do dnia 30 kwietnia 2024 w formie skanu na adres (bonumadipisci@gmail.com) lub na adres Fundacji “Bonum adipisci” – Dążyć do dobra, ul. Szkolna 31, 64-000 Turew, z dopiskiem „konkurs”. Decyduje data stempla pocztowego lub przesłania elektronicznego. Uwaga! Należy wybrać tylko jedną z form przesłania dokumentów.

 2. Finał – 27 maja 2024 roku, o godzinie 10:00 w pałacu w Kopaszewie.

 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu przeprowadzenia etapu finałowego.

V. KOMISJE KONKURSOWE

 1. Komisję szkolną wraz z jej przewodniczącym wyznacza dyrektor placówki.

 2. Komisję finałową tworzą:

  1. przedstawiciel Stowarzyszenia Oświatowego im. D. Chłapowskiego

  2. przedstawiciel Fundacji „Bonum adipisci” – Dążyć do dobra

  3. członek rodziny Chłapowskich lub występująca w jego zastępstwie, oddelegowana osoba

  4. sekretarz – przedstawiciel Stowarzyszenia Oświatowego im. D. Chłapowskiego

VI. FORMY ELIMINACJI:

 1. Stopień szkolny – formę eliminacji ustala komisja szkolna powołania przez dyrektora szkoły;

 2. Etap finałowy składa się z dwóch części:

  1. Pierwsza, w której wezmą udział wszyscy uczestnicy, będzie polegała na udzieleniu pisemnej odpowiedzi na pytania jednakowe dla wszystkich startujących. Do drugiej części zakwalifikuje się sześciu uczestników z największą ilością punktów.

  2. Druga część będzie polegała na udzieleniu ustnych odpowiedzi na pytania losowane pojedynczo przez każdego uczestnika.

 3. Na ostateczny wynik uzyskany przez uczestnika złoży się suma punktów uzyskanych w obu częściach konkursu.

 4. W przypadku identycznej liczby punktów odbędzie się dogrywka, polegająca na udzieleniu odpowiedzi na losowo wybrane pytania. Zwycięzcą będzie osoba, która odpowie na wszystkie pytania prawidłowo.

VII. SPRAWY SPORNE:

 1. Wszelkie sprawy sporne i nie objęte regulaminem rozstrzyga:

  1. na etapie szkolnym – dyrektor placówki;

  2. w etapie finałowym – przewodniczący komisji finałowej.

VIII. NAGRODY:

Konkurs ma charakter indywidualny. Laureatami konkursu zostanie trójka finalistów. Laureaci zdobędą nagrody i dyplomy ufundowane przez organizatorów. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa.

IX. ZAKRES MATERIAŁOWY:

Podstawową literaturę podmiotową i przedmiotową znajdziecie Państwo w folderze – MATERIAŁY.


NAJWAŻNIEJSZA LITERATURA PRZEDMIOTOWA I PODMIOTOWA

Florkowski Henryk, Dzieło generała z Turwi, Kościan 1979, s. 5 – 47.
Grot Zdzisław, Dezydery Chłapowski 1788-1879,  Warszawa-Poznań 1983.
Prałat Emilian, Miejsca i Sztuka. Turew, Turew 2017, s. 48-79.
Prałat Emilian, Miejsca i Sztuka. Kopaszewo, Łódź 2015.
Chłapowski Krzysztof, Dezydery Chłapowski. Ludzie niezwyczajni …, Warszawa 1998.
Kozłowski Roman, Idea pracy organicznej w poglądach Karola Libelta, „Ruch prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1982, R. 44, z. 3, s. 83–103.
Kowalczyk Ryszard, Praca organiczna i etos regionalny Wielkopolski, Poznań 2019.


Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu “Dezydery Chłapowski – życie i dzieło”, którą także w roku 2023 współorganizują Fundacja “Bonum adipisci” – Dążyć do dobra i Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego.

Informacje dla uczniów i nauczycieli zainteresowanych udziałem w konkursie, można znaleźć na stronie, która wyświetli się po kliknięciu LINKU.


LICZBA UCZESTNIKÓW ZAKWALIFIKOWAYCH DO ETAPU FINAŁOWEGO: 23 OSOBY [NA DZIEŃ 4.05.2023]


Regulamin konkursu

EDYCJA 2023

I. ORGANIZATORZY:

Organizatorami konkursu są Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego i Fundacja „Bonum adipisci” – Dążyć do dobra.

II. CEL I PRZEDMIOT KONKURSU:

 1. Celem konkursu jest popularyzacja postaci generała Dezyderego Chłapowskiego. Przedmiotem konkursu są wiadomości na temat życia i dokonań Generała, jego rodziny oraz wiedza o jego czasach.

 2. Drugim obszarem konkursu jest działalność wielkopolskich organiczników jak i idea pracy organicznej. Jako cezurę czasową przyjmujemy zakres 1800–1939, natomiast jako obszar geograficzny – Wielkopolską w jej historycznych granicach.

 3. Trzecim obszarem konkursu jest uwzględnienie roli i znaczenia agroekologii, zwłaszcza w kontekście Parku Krajobrazowego im. D. Chłapowskiego. 

III. UCZESTNICY KONKURSU:

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych (klasy I-VIII) z terenu województwa wielkopolskiego. Każda ze szkół może zgłosić do konkursu trzech uczestników. Do 10 maja 2023 prosimy o nadsyłanie roku imiennych zgłoszeń na adres mailowy Stowarzyszenia (gen.dezydery.chlapowski@gmail.com). W konkursie nie mogą brać udziału finaliści jego poprzednich edycji [osoby, które zajęły miejsca od 1 do 3].

IV. CZAS I MIEJSCE:

 1. Pierwszy etap – szkolny – w terminie ustalonym przez szkołę. Protokół z przebiegu etapu szkolnego (sporządzony wg załączonego wzoru) należy przesłać do dnia 30 kwietnia 2023 w formie skanu na adres gen.dezydery.chlapowski@gmail.com lub na adres Stowarzyszenia Oświatowego im. D. Chłapowskiego, ul. Bernardyńska 2, 64-000 Kościan z dopiskiem „konkurs”. Decyduje data stempla pocztowego lub przesłania elektronicznego. Uwaga! Należy wybrać tylko jedną z form przesłania dokumentów.

 2. Finał – 30 maja 2023 roku, o godzinie 10:00 w pałacu w Kopaszewie.

 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu przeprowadzenia etapu finałowego.

V. KOMISJE KONKURSOWE

 1. Komisję szkolną wraz z jej przewodniczącym wyznacza dyrektor placówki.

 2. Komisję finałową tworzą:

  1. przedstawiciel Stowarzyszenia Oświatowego im. D. Chłapowskiego

  2. przedstawiciel Fundacji „Bonum adipisci” – Dążyć do dobra

  3. członek rodziny Chłapowskich lub występująca w jego zastępstwie, oddelegowana osoba

  4. sekretarz – przedstawiciel Stowarzyszenia Oświatowego im. D. Chłapowskiego

VI. FORMY ELIMINACJI:

 1. Stopień szkolny – formę eliminacji ustala komisja szkolna powołania przez dyrektora szkoły;

 2. Etap finałowy składa się z dwóch części:

  1. Pierwsza, w której wezmą udział wszyscy uczestnicy, będzie polegała na udzieleniu pisemnej odpowiedzi na pytania jednakowe dla wszystkich startujących. Do drugiej części zakwalifikuje się sześciu uczestników z największą ilością punktów.

  2. Druga część będzie polegała na udzieleniu ustnych odpowiedzi na pytania losowane pojedynczo przez każdego uczestnika.

 3. Na ostateczny wynik uzyskany przez uczestnika złoży się suma punktów uzyskanych w obu częściach konkursu.

 4. W przypadku identycznej liczby punktów odbędzie się dogrywka, polegająca na udzieleniu odpowiedzi na losowo wybrane pytania. Zwycięzcą będzie osoba, która odpowie na wszystkie pytania prawidłowo.

VII. SPRAWY SPORNE:

 1. Wszelkie sprawy sporne i nie objęte regulaminem rozstrzyga:

  1. na etapie szkolnym – dyrektor placówki;

  2. w etapie finałowym – przewodniczący komisji finałowej.

VIII. NAGRODY:

Konkurs ma charakter indywidualny. Laureatami konkursu zostanie szóstka finalistów. Laureaci zdobędą nagrody i dyplomy ufundowane przez organizatorów. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa.

IX. ZAKRES MATERIAŁOWY:

Podstawową literaturę podmiotową i przedmiotową wskazano w załączniku numer jeden do niniejszego regulaminu oraz na niniejszej stronie internetowej w zakładce – MATERIAŁY.


NAJWAŻNIEJSZA LITERATURA PRZEDMIOTOWA I PODMIOTOWA

Florkowski Henryk, Dzieło generała z Turwi, Kościan 1979, s. 5 – 47.
Grot Zdzisław, Dezydery Chłapowski 1788-1879,  Warszawa-Poznań 1983.
Prałat Emilian, Miejsca i Sztuka. Turew, Turew 2017, s. 48-79.
Prałat Emilian, Miejsca i Sztuka. Kopaszewo, Łódź 2015.
Chłapowski Krzysztof, Dezydery Chłapowski. Ludzie niezwyczajni …, Warszawa 1998.
Kozłowski Roman, Idea pracy organicznej w poglądach Karola Libelta, „Ruch prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1982, R. 44, z. 3, s. 83–103.
Kowalczyk Ryszard, Praca organiczna i etos regionalny Wielkopolski, Poznań 2019.