Projekt

Projekt

Niemal w każdej miejscowości, gdzie znajduje się kościół, usłyszeć możemy (niestety coraz rzadziej) organy. Dla wielu z nas to pierwszy instrument muzyczny z jakim się spotykamy, chociaż pewnie wielu sobie tego nie uświadamia. Ich brzmienie towarzyszy najważniejszym wydarzeniom w naszym życiu. Na Ziemi Kościańskiej znajduje się szereg bardzo cennych organów. Stosunkowo wiele z nich powstało w firmie Gebrüder Walter w Górze Śląskiej. Co jednak niepokojące i smucące, to fakt, że wiele z tych historycznych instrumentów rozpada się na naszych oczach – ze względu na wiek, brak konserwacji, czy co gorsza – ze względu na brak zainteresowania nimi. Powszechność ich występowania nie przekłada się na powszechność wiedzy o nich, a przecież mogłyby być wykorzystywane (jak chociażby w Gostyniu czy poznańskiej farze), jako element budowania wizerunku miejscowości i regionu cennego z krajoznawczego i zabytkowego punktu widzenia. Przyczyną niewielkiej wiedzy nt. znaczenia organów (techniki budowy czy roli tradycji muzycznej) upatrywać należy z jednej strony w nieuwzględnianiu tej tematyki w nauczaniu szkolnym, z drugiej w niewielkim stopniu upowszechniania tej wiedzy przez organistów, czy parafie.  W tym roku renowacji poddawane są organy w kościele  w Racocie, instrument ufundowany przez książęta saksońsko-weimarskie dla ich ówczesnej kaplicy pałacowej. Dlatego też pojawił pomysł projektu, który pozwoliłby pokazać nie tylko wyjątkowy instrument, ale także fascynującą historię związaną z kulturą muzyczną Ziemi Kościańskiej. Nasz projekt, który tworzy grypa nieformalna: Bernadeta Nawrocka, Filip Bączkiewicz, Maciej Badura wspierana przez Emiliana Prałat i Fundację „Bonum adipisci” – dążyć do dobra, zakłada stworzenie filmu dokumentującego historię organów jako takich, rozpoczęcie ich prac renowacyjnych, trwanie, zakończenie i tytułowe ocalenie ich anielskiego głosu. Organmistrzowie przeprowadzający prace omówią zasady działania organów, ich elementy składowe i zaprezentują najważniejsze problemu konserwatorskie, które pojawiły się w trakcie renowacji. W ramach Nocy Muzeów z 31 lipca na 1 sierpnia planujemy koncert organowy, w ramach którego możliwe będzie poznanie prawdziwych możliwości racockich organów. W internecie istnieją co prawda amatorskie nagrania, ale prezentują one przede wszystkim umiejętności muzyczne organistów.W naszym projekcie chcemy pokazać inny aspekt – renowację, wyzwania z tym związane i w ten sposób zainteresować odbiorców projektu, być może wywołać u części z nich chęć pogłębienia wiedzy na temat określony w projekcie. Nasz film to jeden element. Drugi to możliwość wejścia do wnętrza instrumentu i wyjątkowa okazja zapoznania się z rozwiązaniami technicznymi i fizycznymi umożliwiającymi wydobycie głosu z instrumentu. Odbiorcami naszego projektu chcemy uczynić zarówno mieszkańców miejscowości Racot i tutejszej parafii, gminy Kościan, powiatu kościańskiego, ale także – z racji planowanej dystrybucji materiału filmowego w internecie – odbiorców polskojęzycznych, pasjonatów muzyki, historii, uczniów szkół muzycznych, turystów i regionalistów. Chcielibyśmy w ramach projektu poprosić mieszkańców regionu o zebranie wspomnień związanych z organami, czy to relacji ustnych, czy spisanych dotyczących chociażby remontów, organistów, kalikantów, być może chórów, a więc elementów dotyczących samego miejsca, ale i społecznego zaangażowania wybranych członków społeczności.


Poszukujemy starych zdjęć pokazujących organy z terenu Powiatu Kościańskiego, zbieramy wspomnienia o organistach, chórach, scholach, wszystkiego tego, co może pokazać kulturę muzyczną związaną z organami na terenie Powiatu Kościańskiego, i co pozwoli uratować od zapomnienia cząstkę przeszłości. Chcemy również pokazać piękno samych instrumentów, które poza byciem majstersztykiem techniki, są nierzadko wysokiej klasy dziełami sztuki! Jeżeli macie jakieś materiały, wspomnienia – piszcie! bonumadipisci@gmail.com


Jeżeli ktoś w ramach Nocy Muzeów będzie chciał zapoznać się z instrumentem, porozmawiać z organmistrzami, to zapraszamy na godzinę 21:30! Możliwe będzie wejście na emporę organową i do wnętrza instrumentu. Chętni mogą również zagrać!


W ramach projektu planujemy również konkurs plastyczny. Wybraną grupę zwycięzców zaprosimy do zwiedzenia odnowionego instrumentu oraz udziału w okolicznościowym mikro koncercie. Przez cały okres trwania projektu będziemy zamieszczać w internecie ciekawostki dotycząc organów (zarówno instrumentów znajdujących się na terenie powiatu), jak i ich historii. Szczególnie chcemy skupić się na popularyzowaniu innych instrumentów firmy Bracia Walter znajdujących się w naszym regionie. Pokażemy również archiwalne fotografie najsłynniejszych instrumentów, omówimy osobliwości ich budowy, zaprezentujemy krótkie fragmenty muzyczne.

           


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Muzyka wokół mnie”

ORGANIZATOR:
Fundacja „Bonum adipisci” – Dążyć do dobra

CELE KONKURSU:

 • Promowanie wiedzy na temat kultury muzycznej Ziemi Kościańskiej.
 • Zachęcanie do poznawania tradycji muzycznej, jej twórców i instrumentów muzycznych na terenie Powiatu Kościańskiego.
 • Uświadamianie jak ważna jest kultura muzyczna i historia.

UCZESTNICTWO W KONKURSIE:

Konkurs zostanie przeprowadzony w jednej kategorii wiekowej 8-18 lat. Oceniane będą prace nawiązujące do tytułu konkursu “Muzyka wokół mnie”. Temat został zakreślony szeroko, wobec czego nie określamy tematyki, chociaż preferowane będą prace dotyczące organów.

Zasięg konkursu – Powiat Kościański

ZASADY KONKURSU PLASTYCZNEGO:

 • Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika – techniki płaskie, bez użycia materiałów sypkich, fotografia, film.
 • Format prac: A3 i A4
 • Termin nadsyłania prac: do 28 lipca 2020 roku.
 • Jury powołuje Organizator konkursu. Zadaniem jury jest ocena prac plastycznych zgodnie
  z ustalonymi kryteriami.
 • Każda praca powinna mieć tylko jednego autora. W konkursie nie mogą brać udziału prace zbiorowe. Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko 1 pracę.
 • Nadesłane na konkurs prace nie mogą być zrolowane. Organizator nie odpowiada za zniszczenie prac podczas ich przewozu.
 • Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane ich autorom, pozostaną własnością Organizatora, który zastrzega sobie możliwość ich publikowania.
 • Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie czytelnie wypełnionego formularza zgłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

Prace należy składać osobiście lub przesłać pocztą  do dnia 28.07.2020r. na adres: Filipson. Foto – wideo, ul. Dworcowa 3, Kościan

 • W przypadku wysłania pracy pocztą lub kurierem (decyduje data wpływu pracy do organizatora).

8)  W konkursie będą uwzględniane prace przesłane pocztą elektroniczną (ale tylko zdjęcia i filmy).

  9) Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu swoich danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn.zm.)

 10) Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 31 lipca 2020 roku.

 

Każda praca powinna być czytelnie opisana na odwrocie, pismem drukowanym, według wzoru:

NAZWISKO ………………………………………….IMIĘ …………………………………………….………

ADRES ……………………………………………………………………………………………….. …………….

…………………………………………………………………………………………………………………………..

 ADRES DOSTARCZENIA PRAC:

Filipson. Foto – wideo, ul. Dworcowa 3, Kościan

Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu: Filip Bączkiewicz, Maciej Badura, Bernadeta Nawrocka.

PRAWA AUTORSKIE:

 Organizator jest właścicielem egzemplarza nadesłanej pracy.

 1. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie, przystosowanie
  i publikowanie pracy oraz na jej zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką i w dowolnym celu.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na publiczne wystawianie pracy oraz jej wykorzystywanie w środkach masowego przekazu przez Organizatora.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest akceptacja warunków niniejszego Regulaminu oraz dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły.
 3. Organizator zapewnia nagrody i dyplomy dla laureatów konkursu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY