Statut

Statut

STATUT FUNDACJI „BONUM ADIPISCI” – DĄŻYĆ DO DOBRA
(tekst jednolity z dnia 15 kwietnia 2019 roku)

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1 [Część wstępna]

1. Fundacja „BONUM ADIPISCI” – DĄŻYĆ DO DOBRA (zwana dalej Fundacją), ustanowiona została przez Pana Emiliana Prałata, zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym (rep. A nr 2639/2019) sporządzonym przed Natalią Kościecha – Gumną zastępcą notariusza Wojciecha Radtke, w Kancelarii Notarialnej przy ul. Pamiątkowej 2/6 w Poznaniu, w dniu 15.04.2019 roku.
2. Niniejszy Statut Fundacji jest zwany dalej „Statutem”.


§ 2 [Osobowość prawna; oznaczenia wyróżniające]


1. Fundacja posiada osobowość prawną i powołana jest na czas nieoznaczony.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz w kontaktach międzynarodowych odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.


§ 3. [Siedziba i zakres terytorialny działania Fundacji]


1. Siedzibą Fundacji jest Turew.
2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą,
zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego.
4. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.


§ 4 [Cele statutowe Fundacji]


Do celów statutowych Fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie:
1. dokumentowania i zachowywania spuścizny materialnej i niematerialnej związanej z rodziną Chłapowskich oraz innymi rodzinami ziemiańskimi, w pierwszej kolejności z obszaru Wielkopolski, ale również z terytorium Rzeczpospolitej i spoza jej granic;
2. gromadzenia pamiątek związanych z osobami wymienionymi w punkcie 1;
3. inicjowania, realizowania i koordynowania działań obejmujących prace renowacyjne, konserwatorskie i zabezpieczające odnoszące się do spuścizny materialnej i niematerialnej, jak również pozyskiwania na ten cel środków finansowych;
4. popularyzowania wiedzy na temat historii, dziejów, specyfiki, form działalności i znaczenia ziemiaństwa zwłaszcza na obszarze współczesnych jak i historycznych granic Rzeczpospolitej Polskiej;
5. promowania wiedzy z zakresu ochrony materialnych i niematerialnych dóbr kultury, zabytków, środowiska agroekologicznego i naturalnego;
6. współpracy z jednostkami samorządu wojewódzkiego, lokalnego, powiatami, gminami, organizacjami religijnymi i pozarządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami pożytku publicznego, o zbliżonym profilu działalności, w zakresie krótko jak i długofalowych projektów i inicjatyw, służących realizacji celów statutowych, szczególnie wymienionych w punktach 1-21;
7. edukacji w zakresie przedstawionym w punkcie 4;
8. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
9. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
10. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
11. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
12. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
13. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
14. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
15. wypoczynku dzieci i młodzieży;
16. turystyki i krajoznawstwa;
17. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
18. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
19. promocji i organizacji wolontariatu;
20. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
21. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, w zakresie określonym w pkt 1-21.


§ 5 [Formy realizacji celów statutowych]


1. Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:
1. działalność wydawniczą – własną, jak i finansowanie działań i projektów związanych z działalnością pożytku publicznego – w sposób szczególny wydawnictwa zwarte i serie;
2. działalność edukacyjną, popularyzatorską i wydawniczą, zwłaszcza poprzez odczyty, prelekcje, wykłady otwarte, ogólne i tematyczne, wystawy i ekspozycje, konferencje, sympozja, warsztaty i plenery, organizowanie wydarzeń tematycznych, koncertów, recitali, spotkań autorskich, uroczystości patriotycznych i patriotyczno-religijnych;
3. prowadzenie działań zmierzających do gromadzenia środków finansowych poprzez zbiórki publiczne, zbiórki pieniędzy organizowane w sieci Internet za pośrednictwem portali społecznościowych,
4. wspieranie poprzez akcje informacyjne i edukacyjne działalności pożytku publicznego prowadzonej przez osoby trzecie,
5. rozwijanie świadomość w zakresie potrzeb aktywnego uczestnictwa w pracach organizacji pożytku publicznego i wspierania realizowanych przez nie celów,
6. uczestniczenie w projektowaniu, produkcji i udostępnieniu odpowiednich materiałów dla celów edukacyjnych, kampanii, wystaw i środków przekazu, aby wzmacniać i rozwijać działalność organizacji pożytku publicznego w Polsce;
7. chronienie, pozyskiwanie, administrowanie, wykorzystywanie i rozporządzanie majątkiem Fundacji, w tym prawami własności intelektualnej – zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa;
8. rozwijanie moralnego i finansowego wsparcia dla działalności pożytku publicznego i współdziałanie z innymi organizacjami na tym polu;
2. Fundacja nie może:
1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”,
2) przekazywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4) dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 6 [Wspieranie działalności osób trzecich]
Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, realizujących cele tożsame z celami statutowymi Fundacji.


§ 7 [Odznaczenia i nagrody]


Fundacja może ustanawiać odznaczenia, nagrody, wyróżnienia i certyfikaty oraz przyznawać je osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację jako jej cele statutowe lub zasłużonych dla samej Fundacji.


§ 8 [Właściwy Minister]


Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

Rozdział II
MAJĄTEK I PRZYCHODY FUNDACJI


§ 9 [Majątek Fundacji]


Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2.000,00 (słownie dwa tysiące złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.


§ 10 [Przychody Fundacji]


Przychody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1) świadczeń Fundatora;
2) darowizn, spadków i zapisów;
3) odsetek bankowych;
4) zbiórek i imprez publicznych;
5) dotacji i subwencji osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej;
6) majątku nieruchomego i ruchomego, praw majątkowych;
7) funduszy Unii Europejskiej;
8) funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej;

§ 11 [Przeznaczenie wybranych przychodów]


1. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację dowolnych celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.


§ 12 [Powołanie Fundacji do dziedziczenia]


W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

Rozdział III
ORGANY FUNDACJI

§ 13 [Organy Fundacji]


Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji, zwana dalej Radą;
2) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

I. Rada Fundacji

§ 14 [Postanowienia ogólne dotyczące Rady Fundacji]


1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji o uprawnieniach wynikających z postanowień Statutu.
2. Rada Fundacji składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) Członków i jest wybierana na 4-letnią kadencję, przy czym istnieje możliwość ponownego wyboru danej osoby do składu Rady. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
3. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator. Następnych Członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
4. Odwołanie Członka Rady może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych Członków Rady.
5. Nie wolno łączyć funkcji Członka Rady Fundacji i Członka Zarządu Fundacji. Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać z Członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
6. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.


§ 15 [Kompetencje Rady Fundacji]

Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Fundacji;
2) dokonywanie zmian w Statucie Fundacji;
3) ustalanie wynagrodzenia dla Członków Zarządu Fundacji i przyznawanie im nagród;
4) określanie długofalowych kierunków działalności Fundacji;
5) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji;
6) wspieranie Fundacji od strony promocyjnej;
7) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych;
8) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Fundacji z działalności oraz udzielanie członkom Zarządu Fundacji absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;


§ 16 [Posiedzenia Rady Fundacji]


1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz do roku. W braku możliwości spotkania, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia posiedzenie przy pomocy środków porozumiewania się na odległość.
2. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie. Przewodniczący Rady zawiadamia o terminie posiedzenia przesyłając informację pocztą elektroniczną lub listem poleconym, tak aby wiadomość dotarła do adresata przynajmniej na 7 dni przed planowanym terminem.
3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy swoich Członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch jej Członków.
5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
6. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy, w celu składania wyjaśnień, Członek Zarządu Fundacji.
7. Z przebiegu posiedzeń Rady Fundacji spisuje się protokoły.
8. Dla podjęcia uchwały w przedmiocie powołania albo odwołania Członka Zarządu wymagana jest większość 2/3 (dwóch trzecich) głosów.
9. Dla podjęcia uchwały w przedmiocie zmiany Statutu wymagana jest jednomyślność.


II. Zarząd Fundacji
§ 17 [Postanowienia ogólne dotyczące Zarządu Fundacji]


1. Zarząd Fundacji składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) Członków, w tym z Prezesa Zarządu Fundacji, który kieruje jego pracami.
2. Pierwszym Prezesem Zarządu Fundacji zostaje Fundator. Pozostałych Członków Zarządu Fundacji oraz jej kolejny skład ustala Rada Fundacji zgodnie z powyższymi zapisami.
3. Członkowie Zarządu powoływani są na 4-letnią kadencję, przy czym istnieje możliwość ponownego wyboru danej osoby do składu Zarządu.
4. Zarząd w całości, lub każdy z jego Członków, może być odwołany przez Radę Fundacji przed upływem kadencji, w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich jej Członków.
5. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
6. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie, o ile Rada Fundacji podejmie stosowną uchwałę.
7. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.


§ 18 [Kompetencje Zarządu]


1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
1) reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich;
2) sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji;
3) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
4) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji;
5) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;
6) podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek, fundacji;
7) ustalanie planów działania Fundacji;
8) realizowanie uchwał Rady Fundacji;
9) decydowanie o zatrudnieniu, zasadach wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji o ile są przewidziane;
10) tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji;
11) wnioskowanie w sprawach zmian Statutu Fundacji, zmian celów Fundacji oraz likwidacji Fundacji i przeznaczenia jej majątku;
12) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
13) sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
14) ustanawianie i przyznawanie odznak i tytułów honorowych, nagród i innych wyróżnień zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele osobom fizycznym i prawnym;


§ 19 [Posiedzenia Zarządu Fundacji i tryb podejmowania uchwał]


1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok. W braku możliwości spotkania, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia posiedzenie przy pomocy środków porozumiewania się na odległość.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu Fundacji, przesyłając informację o terminie posiedzenia Zarządu pocztą elektroniczną lub listem poleconym, tak aby wiadomość dotarła do adresata przynajmniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
3. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich Członków, jeżeli dalej nie wskazano inaczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.
4. Zarząd Fundacji ma prawo zapraszać do udziału w posiedzeniach osoby, których działalność jest tożsama z celami statutowymi Fundacji. Takie osoby nie są uprawnione do brania udziału w głosowaniach nad uchwałami.


§ 20 [Reprezentacja Fundacji]


Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu Fundacji działający samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu Fundacji działających łącznie.


§ 21 [Zmiana celów Fundacji]


Zmiana celów Fundacji następuje poprzez podjęcie przez Radę Fundacji jednomyślnej uchwały po zasięgnięciu opinii Fundatora lub jego spadkobierców.


§ 22 [Ciała doradcze]


1. Zarząd Fundacji może powoływać i odwoływać:
1) radę programową;
2) radę honorową;
3) zespoły doradcze.
2. Członkami ww. ciał doradczych mogą być członkowie Rady Fundacji.

Rozdział IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23 [Likwidacja Fundacji]


1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej majątku.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada w jednomyślnie przyjętej uchwale.
3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji może zostać przeznaczony mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej organizacji o zbliżonych celach.
________________________
Emilian Prałat
Fundator